ข้อมูลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 79 อัตรา

Description

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 79 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ระดับ ปวส.
1. นายช่างเทคนิค (ระบบโทรศัพท์) จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างเทคนิค (ระบบไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี
3. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 3 อัตรา
4. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 3 อัตรา
5. นายช่างเทคนิค (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
6. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
7. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
8. นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
9. ครูปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
10. นักบริหารการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
11. วิศวกร (โยธา) จำนวน 3 อัตรา
12. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
13. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
15. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
17. นักบริหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
18. นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
19. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
20. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
21. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
22. ครูปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
23. ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
24. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท
25. นักบริหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
26. นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา
27. นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
28. นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
29. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
30. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
31. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
32. ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์) จำนวน 4 อัตรา
33. นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาเอก
34. นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. คุณวุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2. คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,500 บาท
3. คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 24,000 บาท
4. คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 24,000 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์ https://kmutt.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here