Tag : รบสมครสรรหาและเลอกสรรบคคลทวไปเพอจางเปนพนกงานจาง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2561

เทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2561

เทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24
อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23