Tag : รบสมครพนกงานราชการทวไป

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและด้านบริหารงานบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31
วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 16-24
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 3
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 13 อัตรา
สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กรกฎาคม 2561

ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กรกฎาคม 2561

ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่