Tag : รบสมครคดเลอกเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการ

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561
สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561
สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลวารินชําราบ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลวารินชําราบ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลวารินชําราบ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16
สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561
กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23
สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20