Tag : มหาวทยาลยวลยลกษณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน