Tag : ผชำนาญการดานการรกษาความปลอดภยการบนพลเรอน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 สิงหาคม