Tag : กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  ตั้งแต่บัดนี้ – นถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ – นถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ