Tag : กรมสงเสรมคณภาพสงแวดลอม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิตได้ **หมายเหตุ เริ่มทำงานวันที่