Tag : กนยายน

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2561

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2561

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2561

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2561

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ -
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561
อบจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

อบจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

อบจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน พ.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 11
สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2561

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2561

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3