Author: admin

  author
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4
  กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ – นถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

  กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ – นถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

  กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 4
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน พ.ศ. 2561
  กระทรวงการต่างประเทศ

  กระทรวงการต่างประเทศ

  กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิตได้ **หมายเหตุ เริ่มทำงานวันที่
  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ. 2561

  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ. 2561

  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -