Author: admin

  author
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 *************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตำหแน่ง
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10
  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25