Author: admin

  author
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25
  กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด ทภ.3 จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2561

  กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด ทภ.3 จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2561

  กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด ทภ.3 จำนวน 104 อัตรา
  มณฑลทหารบกที่ 12 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 พฤษภาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่ 12 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 พฤษภาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่ 12 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7
  มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2561

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2561

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24
  เทศบาลเมืองดอกคำใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2561

  เทศบาลเมืองดอกคำใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2561

  เทศบาลเมืองดอกคำใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม พ.ศ.