Author: admin

  author
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-19 ตุลาคม 2561

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-19 ตุลาคม 2561

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 57 ตำแหน่ง รวม 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 ตุลาคม 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 57 ตำแหน่ง รวม 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 ตุลาคม 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและสายวิชาการ จำนวน 57 ตำแหน่ง รวม 85 อัตรา
  เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

  เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

  เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน
  อบต.แม่สลองใน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2561

  อบต.แม่สลองใน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2561

  อบต.แม่สลองใน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา
  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ

  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ

  ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครงาน ............................................. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 10 ตำแหน่ง 39 อัตรา