Author: admin

  author
  มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 อัตรา
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากรและพนักงานภาษีสรรพากร จำนวนรวม 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากรและพนักงานภาษีสรรพากร จำนวนรวม 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากรและพนักงานภาษีสรรพากร จำนวนรวม 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ 25
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 84 ตำแหน่ง 110 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 84 ตำแหน่ง 110 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 84 ตำแหน่ง 110 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 16
  เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561

  เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561

  เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2561

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2561

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม -
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 7
  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 3