สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืิอเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษระงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย
3. ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ และสำรองข้อมูล
4. คงบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประชุม สัมมนา และประชุมระยะไกล (VDO Conference)
5. ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7. ประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กับบริษัทที่มีสัญญาบำรุงรักษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Tags: #12 #2561 #3 #กรกฎาคม #ตงแตวนท #ตำแหนง #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา #เจาหนาทสารสนเทศ

Leave a reply "สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561"