สภากาชาดไทย รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 36 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news
Advertisement

สภากาชาดไทย รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 36 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤศจิกายน 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  สภากาชาดไทย

1. หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น 28,560 บาท จ านวน 1 อัตรา

2. หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น 28,560 บาท จ านวน 1 อัตรา

3. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบ

จ านวน 1 อัตรา

4. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร

ส านักงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา

5. หัวหน้ากลุ่มงาน (วิศวกร 3-5) กลุ่มงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จ านวน 1 อัตรา

7. วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060/17,570 บาท จ านวน 1 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ ส านักงานบริหารระบบกายภาพ อัตราเงินเดือน

ขั้น 15,060/17,570 บาท จ านวน 1 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ สถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060/17,570 บาท จ านวน 1 อัตรา

10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

สภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 /17,570 บาท และเงินค่าประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 1 อัตรา

11. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติอัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จ านวน 1 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต-

แห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จ านวน 1 อัตรา

13. พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 3อัตรา

14. พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา

15. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จ านวน 1อัตรา

16. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060/16,050/17,570/

21,140 บาท จ านวน 1 อัตรา

17. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060/

16,060/17,570 บาท จ านวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่

23 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้

1.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู"ใบสมัครออนไลน์"

1.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต าแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/กลุ่มงาน/

หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย *

1.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4

2. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 150 บาท

วุฒิ ปวส. จ านวน 100 บาท 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

******************************************************

ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ ำนวน 17 อัตรำ รำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

จ านวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สถาบัน การ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ านวน 1 อัตรา

4. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จ านวน 1 อัตรา

5. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จ านวน 1 อัตรา

6. นายช่างไฟฟ้า 1-4 กลุ่มงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

7. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ ส านักงานบริหารระบบกายภาพ

จ านวน 1 อัตรา

8. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ ส านักงานบริหารระบบกายภาพ

จ านวน 1 อัตรา

9. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ ส านักงานบริหารระบบกายภาพ

จ านวน 1 อัตรา

10. นายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

11. นายช่างเวชภัณฑ์ 1-4 กลุ่มงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จ านวน 1 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา

13. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา จ านวน 2 อัตรา

14. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการ-

โลหิตแห่งชาติ จ านวน 2 อัตรา

15. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัตกิาร ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จ านวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้

1.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู"ใบสมัครออนไลน์"

1.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต าแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/

กลุ่มงาน/หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มี

เครื่องหมาย*

*****************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. จำนวน 17 อัตรา

ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 19 อัตรา

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
สภากาชาดไทย รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 36 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 | admin | 4.5