กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้พิการ)

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(3) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคคล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เชื่อมโยงการจัดการระหว่างสำนักงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานให้บริการด้านการบริหารสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมวันทำการ ใช้ระบบ Back Office ดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

*************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560"