เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2560

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ เทศบาลนครอุดรธานี

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่ใน สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับอัตราค่าจ้างจากงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจากงบประมาณเงินรายได้เทศบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา

2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดดังแนบ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล - เป็นคนรักเด็กและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่เป็นอันดับแรก - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่น ที่ ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล (ตามบัญชีรายละเอียดกลุ่มสาขาวิชาเอกที่แนบท้าย) - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก - มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นเพศหญิง

4 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งภารโรง - เป็นเพศชาย มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภารโรง มีความรู้ด้านช่างไม้ ช่างปูน สามารถซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่จะสมัครให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา

(ชั้น ๗) ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๔๒-๓๒๕๑๗๖ ต่อ 7200 หรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซด์www.udoncity.go.th


*****************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2560"