สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเกษตร)

จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตร หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องให้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลด้านอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การทดสอบและขยายาพันธุ์อ้อย การทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย และวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นต้น
2.ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดี ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
5.ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการผลการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
6.ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*****************************************

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

จำนวน 3 อัตรา

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์ภายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริหารงานภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นว้า วิจัยและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
2.กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพ
3.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิดตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความเหมาะสม
4.ร่วมปฏิบัติการตามมาตรห้องปฏิบัติการในการตรวจวืเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล
5.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย
6.ร่วมวางแผนโครงการ ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561"