สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
5. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
4. ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
5. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตการจดทะเบียน และกำกับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561"