กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง)

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ตรวจสอบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุ
และทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินงาน
ตามผลผลิตของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

***********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Leave a reply "กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561"