เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Scan3.pdf

Scan4.pdf

Scan5.pdf

Scan6.pdf

Scan7.pdf

Scan8.pdf

Scan9.pdf
>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตลาคม #รบสมครคดเลอกบคคลเพอเลอกสรรเปนพนกงานจาง #อตรา #เทศบาลตาบลเจดเสมยน

Leave a reply "เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561"