กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กรมทหารพรานที่ 47
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ>

Tags: #กรมทหารพรานท #ตงแตบดนจนถงวนท #ตลาคม #รบสมครทหารกองหนนและบคคลพลเรอน #สอบคดเลอกเพอบรรจเปนอาสาสมครทหารพราน

Leave a reply "กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561"