สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #ตงแตบดน #ตำแหนง #รบสมครพนกงานจางเหมาเพอปฏบตงาน #สำนกงานเจาทาภมภาคท #เจาหนาทปฏบตงานแกไขปญหาการทำประมงผดกฏหมาย #และเจาหนาทบนทกขอมล

Leave a reply "สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561"