สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- สัญชาติไทย
-หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ทุกสาขา
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
-มี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตรบริการ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี(Microsoft office , Internet)

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติ 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1. นิ้ว 2 รูป
-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ถ้ามี
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย)

วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2561 2445 ต่อ 705,706

ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561
ในวันและเวลาทำการ 8.30-16.30
***************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #ตงแตบดน #ตำแหนง #นกวเคราะหนโยบายและแผน #รบสมครงาน #วช #สำนกงานคณะกรรมการวจยแหงบาต

Leave a reply "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561"