มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #พศ #มหาวทยาลยกาฬสนธ #รบสมครบคคลเพอสอบแขงขนบรรจเปนพนกงานในสถาบนอดมศกษา

Leave a reply "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน พ.ศ. 2561"