กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ – นถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
- มีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีความชำนาญเส้นทางการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
- มีความประพฤติดี มีมารยาทในการขับขี่รถยนต์ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์อย่างดี
- ไม่ติดยาเสพติด ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ผู้สมัครที่เป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สามารถปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 11110, 11114-5 และ 11171 (ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น.)>

Tags: #กนยายน #กระทรวงการตางประเทศ #ตงแตบดน #ตำแหนง #นถงวนท #พนกงานขบรถยนตสวนกลาง #เปดรบสมครบคคลเพอคดเลอกเปนพนกงานจางเหมาบรการ

Leave a reply "กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ – นถึงวันที่ 20 กันยายน 2561"