กระทรวงการต่างประเทศ

Wednesday, September 12th, 2018 - news
Advertisement

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การจัดประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 35 ปี ในวันปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
– ผู้สมัครที่เป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
– มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และความประพฤติดี
– สามารถปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180912-095029-587529.pdf>

Advertisement
กระทรวงการต่างประเทศ | admin | 4.5