มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ขออนุญาติแอดมิน ฝากการรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดกองบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 10 - 18 กันยายน 2561
http://www.personnel.rmutk.ac.th/upload/news/2561/aug61/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B.pdf>

Tags: #จำนวน #ตำแหนง #มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร #รบสมครเปนพนกงานราชการ

Leave a reply "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง"