คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Monday, September 10th, 2018 - news
Advertisement

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :อาจารย์
จำนวน :1 อัตรา
ประเภทบุคคล :พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
สังกัด :คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เปิดรับสมัคร :27 สิงหาคม 2561
ปิดรับสมัคร :28 กันยายน 2561
วันที่นัดหมาย :-
วันที่รายงานตัว :-
ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือสูงกว่าทางด้านการศึกษา หรือ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3.หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)
4.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
5.อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
6.กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)
6.1ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)
6.2ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font:Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ “How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University”

การทดสอบภาษาอังกฤษ :

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

IELTS(Academic Module)
คะแนนไม่ต่ำกว่า
6

TOEFL IBT
คะแนนไม่ต่ำกว่า
79

TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ำกว่า
550

TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ำกว่า
213

MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ำกว่า
80

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1.ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ/หรือให้คำแนะนำ-ปรึกษาแก่นักศึกษา
2.ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากเอกสารแนบ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
– เงินเดือน 31,500 บาท
– ค่าตอบแทน
– สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
– ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี (สำหรับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร โดยเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ ไม่เกินวงเงินข้างต้น)
– ค่าลดหย่อนส่วนเกินสิทธิค่ารักษาพยาบาล
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– โครงการสวัสดิการผ่านสิทธิ์ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
– เงินช่วยเหลือพิเศษต่างๆ จากกองทุนสวัสดิการคณะฯ
– สถานที่รับเลี้ยงและดูแลบุตรฯลฯ

>

Advertisement
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | admin | 4.5