กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
เงินเดือน 13800 บาท
วุฒิ
ผู้สมัตรต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลักษณะงาน
1.รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Online
4.สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัตงานของหน่วยงาน
5.งานธุรการและงานสารบรรณ
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #กรมสวสดการและคมครองแรงงาน #ตงแตวนท #ตำแหนง #พศ #รบสมครบคคลเพอคดเลอกเปนพนกงานกระทรวงสาธารณสข #เจาพนกงานแรงงาน

Leave a reply "กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน พ.ศ. 2561"