มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
กองนโยบายและแผน / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
กองบริหารงานบุคคล / บุคลากรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัย
ใบสมัคร

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น.

************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตวนท #ตลาคม #ตำแหนง #มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร #รบสมครบคคลเพอคดเลอกเปนพนกงานกระทรวงสาธารณสข #อตรา

Leave a reply "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561"