วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2561

1.ตำแหน่งครูปฐมวัย
2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ห้องแลป)
4.ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
5.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
6.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก.PDF (2865K)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด.PDF (1601K)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ห้องแลป).PDF (2882K)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.PDF (1611K)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัย.PDF (2909K)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์.PDF (3159K)

************************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตบดน #ตำแหนง #นครลาปาง #รบสมครพนกงานจางเหมาบรการ #วทยาลยพยาบาลบรมราชชนน

Leave a reply "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2561"