มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

Tuesday, August 28th, 2018 - news
Advertisement

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เงินเดือน 27,130 บาท(ปริญญาโท), 35,700 บาท(ปริญญาเอก) บาท
จำนวน 19 อัตรา
วุฒิ
1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 (ภาคผนวก 1)
2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี (ภาคผนวก 2)
2.2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน (ภาคผนวก 3)
2.3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด (ภาคผนวก 4)
2.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ภาคผนวก 5)
2.5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคผนวก 6)
2.6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ (ภาคผนวก 7)
2.7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาคผนวก 8)
2.8 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (ภาคผนวก 9)
ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาฯ หรือสาขาวิชาฯ เท่านั้น

ลักษณะงาน
1.ภาระงานสอน
2.ผลิตผลงานวิชาการ

ตั้งแต่ วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Advertisement
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 | admin | 4.5