กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 19500 บาท
วุฒิ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานวางแผนจัดทำข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจงาน
และโครงการ รวมถึงระบบการติดตามประเมินผลงานของกรมการศาสนา
๒. ปฏิบัติงานเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงาน ติดตั้งชุดคำสั่ง รวมทั้งการดูแลแก้ไขแฟ้มข้อมูลและระบบข้อมูล
๓. ปฏิบัติงานการประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายนอกใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

*********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #กรมการศาสนา #ตงแตวนท #ตำแหนง #นกวชาการคอมพวเตอร #พศ #รบสมครพนกงานราชการทวไป

Leave a reply "กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2561"