องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ องค์การสุรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลทวไปเขารบการคดเลอกเปนพนกงานจาง #ระดบปฏบตการ #สงหาคม #องคการสรา

Leave a reply "องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561"