หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ชาย หญิง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้าเป็น อส.ทพ.ชาย และอส.ทพ.หญิง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ>

Tags: #กนยายน #จำนวนหลายอตรา #ชาย #ตงแตวนท #รบสมครบคคลพลเรอนและทหารกองหนนเพอสอบคดเลอกเขาราชการ #สงหาคม #หญง #หนวยเฉพาะกจกรมทหารพรานท11

Leave a reply "หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ชาย หญิง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561"