สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศและตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่วันที 22 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561

Wednesday, August 22nd, 2018 - news
Advertisement

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศและตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่วันที 22 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตราและสังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ดังนี้

เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง

ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ

ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่หมดอายุ

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภค งานอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้

มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และข้อกำหนดความต้องการของงานด้านวิศวกรรม

เสนอรายงานแนวทางในการคำนวณออกแบบ ประมาณการเบื้องต้นในงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และมีความจำเป็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

จัดทำเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อการจัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจรับรองวัสดุฝีมือและงานให้เป็นไปตามหลักวิชาถูกต้องตามที่ระบุในข้อกำหนดและสัญญา

จัดให้มีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

วางแผนประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และดูแลงานให้เป็นไปตามแผนพร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานโดยจัดทำรายงานตามระยะ

ดำเนินมาตรการทางด้านความปลอดภัย และรายงานอุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

จัดทำรายงานการใช้พลังงานต่างๆ เช่น การคำนวณปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์

จัดทำงบประมาณประจำปี และแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การเรียนรู้

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

มีความรู้ด้านงานบริการสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการฐานข้อมูลวิชาการและฐานข้อมูลห้องสมุด

มีความรู้เรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word / Excel / Power Point โปรแกรมมัลติมีเดีย โปรแกรมจัดการข้อมูลเว็บไซต์ และโปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

มีความคิดสร้างสรรค์สามารถวางแผนกิจกรรมด้านการบริการสารสนเทศทางวิชาการ

สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม แนะนำ ให้ความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยให้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบัน และผู้รับบริการภายนอกเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอนและงานวิจัย

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับบริการ

ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตสื่อและการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ และการจำหน่ายออก

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. อัตราเงินเดือน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 22,500 บาท

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(วิชาชีพ) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(ทั่วไป) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

4. สิทธิและสวัสดิการ

สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน


5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึงหน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอน
วันที่

1. การรับสมัคร

1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

1.2 สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
22 สิงหาคม 2561 – 21 กันยายน 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th
3 ตุลาคม 2561

9. สอบถามรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) santisuk@cgi.ac.th

ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356

*************************************************************
ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่ >

Advertisement
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศและตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่วันที 22 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 | admin | 4.5