มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2561

ระกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ*************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตบดน #ตำแหนง #มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย #รบสมครสอบคดเลอกบคคลเพอบรรจเปนพนกงานของมหาวทยาลย #สงหาคม

Leave a reply "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561"