องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561

KrootLogo120px
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา กำหนดรับสมัคร วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ อบจ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3641-1404 ต่อ 101
25610814

Tags: #กนยายน #จำนวน #ตงแตวนท #รบสมครสรรหาและการเลอกสรรเปนพนกงานจาง #สงหาคม #องคการบรหารสวนจงหวดลพบร #อตรา

Leave a reply "องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561"