กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Thursday, August 16th, 2018 - news
Advertisement

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน
เงินเดือน 23110 บาท
จำนวน 4 อัตรา
วุฒิ
– ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี
– มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะต้องประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี

คุณสมบัติ
(1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ
(2) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ
(3) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ
(4) คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ และต้องมีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ
(5) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
(6) ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

ลักษณะงาน
(1) รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถพร้อมทำการบิน
ได้อย่างปลอดภัย
(2) ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบประจำอากาศยานที่รับผิดชอบให้มีอุปกรณ์ครบถ้วน และมีความเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติการบินได้ตลอดเวลา รวมทั้งการตรวจก่อนการบิน ระหว่างการบินและหลังทำการบิน และตรวจตามระยะเวลา และไม่ตามระยะเวลา
(3) ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์และพัสดุการบินที่สามารถทำการซ่อมได้เอง ให้กลับคืนสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ใหม่โดยคำแนะนำของสารวัตรช่างเครื่องบินและหัวหน้าช่างเครื่องบิน
(4) รับผิดชอบและควบคุมให้มีการลงเวลาบิน ข้อขัดข้องและแก้ไขในแบบฟอร์มประวัติอากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย
(5) ควบคุมการจัดระวางบรรทุกให้อากาศยานที่ได้รับมอบหมายให้สามารถทำการบินได้โดยปลอดภัย
(6) ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจการบินให้สำเร็จเรียบร้อยและปลอดภัย
(7) ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าช่างเครื่องบิน สารวัตรช่างเครื่องบินและชุดปฏิบัติการบินในการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงอากาศยานและงานอื่นๆ ตามความจำเป็น
(8) ปฏิบัติงานอื่นฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

*******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Advertisement
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5