มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 24 อัตรา


1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) จำนวน 12 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) จำนวน 12 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.thประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 31 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
- วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
- วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
Website : www2.tsu.ac.th/org/capr
*******************************************************************************

ประกาศใบสมัคร ใบสมัคร>

Tags: #จำนวน #ตงแตบดน #ตำแหนงผปฏบตงานบรการ #มหาวทยาลยทกษณ #รบสมครคดเลอกบคคลเพอจางเปนพนกงานมหาวทยาลย #สงหาคม #อตรา

Leave a reply "มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2561"