กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Friday, August 10th, 2018 - news
Advertisement

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
เงินเดือน 40000 บาท
วุฒิ
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการจัดการการบินหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถใช้สื่อสารปฏิบัติงานได้ดี

ลักษณะงาน
1.พิจารณาเพื่อกำหนดกฏเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล
2.พิจารณาเพื่อกำหนดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
3.ตรวจสอบมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายกฏเกณฑ์ มาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือน หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
4.กำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
5.ถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกาา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดได้รับการรับรองด้านการดำเนินการท่าอากาศยาน
6. เข้าร่วมประชุมด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดสามารถดำเนินการได้อน่างมีระบบ ก้าวหน้า และสามารถรองรับความปลอดภัยทางการบินได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Advertisement
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5