องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครสรรหาและเลอกสรรบคคลทวไปเพอจางเปนพนกงานจาง #สงหาคม #องคการบรหารสวนจงหวดชลบร #อตรา

Leave a reply "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561"