กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน 11280 บาท
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางการบัญชี มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

ลักษณะงาน
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
๑. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๔. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๕. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่จ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
๖. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
๗. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
๘. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

**************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กองทพอากาศ #ตงแตวนท #ตำแหนง #พนกงานการเงนและบญช #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม

Leave a reply "กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561"