มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน 18000 บาท
วุฒิ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
2.ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำตารางสอน/เอกสารการเบิก-จ่ายค่าสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
4.มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

ลักษณะงาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ลงทะเบียนรับ/ส่งหนังสือภายใน/ภายนอกของภาควิชา/สาขาวิชา
1.2 จัดทำตารางสอน/จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายค่าสอน
1.3 จัดทำและประสานงานสหกิจศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
1.4 ดูแลโครงการบริการวิชาการต่างๆ
1.5. ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำหรับการเรียนการสอน
1.6 ติดต่อประสานงานทั่งหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก
1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตั้งแต่ วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #ตงแตวนท #ตำแหนง #พศ #มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #เจาหนาทบรหารงานทวไป

Leave a reply "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561"