กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14- 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14- 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ควบคุมดูแลระบบ ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียด แม่นยำ และเทคนิคพอสมควร คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรมการพฒนาชมชน #ตงแตวนท #ตำแหนง #นายชางไฟฟา #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #อตรา

Leave a reply "กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14- 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561"