อบต.อ่าวน้อย รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2561

อบต.อ่าวน้อย รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #ผชวยหวหนาศนยพฒนาเดกเลกและตำแหนง #ผชวยเจาพนกงานธรการ #รบสมครบคคลเพอการสรรหาและการเลอกสรรเปนพนกงานจางตามภารกจ #สงหาคม #อตรา #อบตอาวนอย

Leave a reply "อบต.อ่าวน้อย รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2561"