สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เงินเดือน 80,000 - 114,660 บาท
วุฒิ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. เป็น หรือเคยเป็นผู้บังคับอากาศยาน ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. สำเร็จหลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิตจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ICAO และ/หรือ IMO รับรอง เช่น หลักสูตร Search and Recue ของสถาบัน Singapore Aviation Academy หรือ หลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศ เป็นต้น

ลักษณะงาน
1. ให้คำแนะนำ และร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (Finding) ที่ได้รับจากการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization, ICAO) ตามโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program, USOAP) ด้วยวิธีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring Approach : CMA ) ในด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เพื่อจัดทำ Corrective Action Plan (CAP) ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับดังกล่าว
2. ร่วมวิเคราะห์ และจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ (National Search and Rescue (SAR) Plan) ในฐานะเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เพื่อบูรณาการและนำแผนมาปฏิบัติในระบบการค้นหาและช่วยชีวิตได้อย่างเป็นรูปแบบ ขั้นตอน และเป็นแนวทางเดียวกัน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ให้สามารถทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตให้ได้ตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติของ ICAO
4. เป็นวิทยากรในด้านการค้นหาอากาศยานประสบภัย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีขีดความสามารถในการร่วมกำกับดูแล และตรวจติดตามประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
6. ร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

*****************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีน่ี่>

Tags: #ตงแตวนท #ตำแหนง #ปตร #ผเชยวชาญพเศษดานการคนหาและชวยเหลออากาศยานและเรอทประสบภย #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #วฒ #สงหาคม #สำนกงานปลดกระทรวงคมนาคม

Leave a reply "สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561"