เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 สิงหาคม 2561

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2561
ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 จำนวน 81 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที 21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โปรดแต่งกายชุดสุภาพ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตวนท #รบสมครคดเลอกบคคลเพอจางเปนพนกงานมหาวทยาลย #สงหาคม #อตรา #เทศบาลนครนนทบร

Leave a reply "เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 สิงหาคม 2561"