กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Friday, July 27th, 2018 - news

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน
เงินเดือน 37,680 บาท
จำนวน 10 อัตรา

วุฒิ
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือ ปริญญาเอก 10 ปี

ลักษณะงาน
1.)ตรวจแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ระงับข้อขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
2.)ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็นที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
3.)เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือรูปแบบ และแนวปฏิบัติงานด้านแรงงาน
4.)ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมปัญหา และประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
5.)ประสานการปฏิบัติงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
6.)ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ารแรงงานให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.)ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

****************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Advertisement
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5