องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  องค์การจัดการน้ำเสีย
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 - 5 ประจำกองนโยบายและแผน

รับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 - 4 ประจำกองสารสนเทศและประเมินผล

รับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ประจำกองมาตรฐานวิศวกรรม>

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตบดน #ตำแหนง #รบสมครคดเลอกบคคลภายนอกเปนพนกงาน #องคการจดการนำเสย

Leave a reply "องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561"